Restaurant Ferreruela. Bodega boteller
Restaurant Ferreruela (fase 1)

Aquest és el primer capítol de la intervenció al restaurant del xef Gonzalo Ferreruela per tal que la seua decoració i la seua atmosfera parli d'allò que passa a la cuina.
Partint del concepte "cuina de la terra", i defugint els tòpics, s'inicien les primeres modificacions necessàries per tal que tingui un caràcter més propi de les Terres de Lleida. Es duen a terme una sèrie d'intervencions puntuals com l'afegit d'una il·luminació a una escala més propera al comensal; la creació d'una bodega expositiva; el folrat d'alguns paraments amb una rajola vidriada pròpia de les cuines més típiques; la creació d'un rebost aparador amb velles tècniques de fusteria; una nova porta d'accés amb gatera; s'han incorporat grans dibuixos fruit de la col·laboració amb l'artista Sihle; i, en resum, un seguit d'actuacions que li atorguen la personalitat buscada emfatitzant l'acolliment de tot aquell que el visita.
Fotos: Sandra G. Cosano

Restaurante Ferreruela (fase 1)

Este es el primer capítulo de la intervención en el restaurante del chef Gonzalo Ferreruela con el fin que su decoración y su atmosfera hable de lo que sucede en su cocina.
Con el concepto "Cocina de la Tierra" como punto de partida, y huyendo de los tópicos, se inician las primeras acciones necesarias con el fin que tenga un carácter más propio de las comarcas de Lleida. Se dan una serie de intervenciones puntuales tales como el añadido de una iluminación a una escala más cercana al comensal; la creación de una bodega expositiva; el revestimiento de algunos vanos con baldosa vidriada propia de la cocinas más típicas; la creación de una despensa aparador con viejas técnicas de carpintería; una nueva puerta de acceso con gatera; se han incorporado grandes dibujos fruto de la colaboración con el artista Sihle; y, en resumen, una serie de actuaciones que le otorgan la personalidad buscada a la vez que se enfatiza el acogida de todo aquel que lo visite.
Fotos: Sandra G Cosano