Escala de ferro i fusta
Casa CMB

La profunda reforma d’aquesta “casa barata” parteix de la voluntat de la família que l’havia d’habitar de tenir una “casa per a ésser viscuda”. Amb la voluntat d’aconseguir aquest objectiu es treballa en dos focus: una distribució còmoda, per a un dia a dia de qualitat i una selecció de materials que els siguin còmodes, propers, lluny dels luxes...
Pel que fa a la distribució es fa ús de recursos que permetin, malgrat els impediments estructurals, una òptima comunicació entre estances, que minimitzin les divisions existents tant en la planta de dia (baixa) com en la relació entre plantes. Així doncs, l’escala esdevé un dels elements protagonistes, ho fa sense cap pretensió, amb pocs materials però marcant el caràcter de tot el conjunt ja des de la mateixa entrada. La proximitat s’aconsegueix amb uns materials habituals per tot la casa: la omnipresent fusta de pi, el ferro pintat, la paret de totxo recuperada, el paviment porcelànic de rajola catalana, els jocs de rajola valenciana, etcètera.
El resultat està a mig camí entre l’essència del passat i la practicitat actual. S’ha conservat i emfatitzat un exterior amb personalitat dins d’un conjunt urbanístic protegit i un interior viu, pràctic, funcional i bonic per a esser viscut.
Arquitectura: Lluís de la Fuente
Fotos: Mostassa Estudi

Casa CMB

La profunda reforma de esta “casa barata” parte de la voluntad de sus habitantes de tener “una casa para ser vivida”. Con la voluntad de conseguir ese objetivo se trabaja con dos focos: una distribución cómoda para un día a día de calidad y una selección de materiales que les sean cómodos, cercanos, lejos de los lujos…
Por lo que se refiere a la distribución se usan recursos que permitan, a pesar de los impedimentos estructurales, una óptima comunicación entre las estancias, que minimicen las divisorias existentes tanto en la planta de día (baja) como en la relación entre plantas. Así pues, la escalera se convierte en uno de los elementos protagonistas, sin ninguna pretensión y con pocos materiales, marca el carácter de todo el conjunto ya desde el mismo acceso a la vivienda. La proximidad se consigue con materiales muy habituales a lo largo de toda la casa: la omnipresente madera de pino, el hierro pintado, la pared recuperada, el pavimento de porcelánico de baldosa catalana, la combinación de colores de baldosa valenciana, etcétera.
El resultado está a medio camino entre la esencia del pasado y la practicidad actual. Se ha conservado y enfatizado un exterior con personalidad dentro de un conjunto urbanístico y un interior vivo, práctico funcional y bello para ser vivido.
Arquitectura: Lluís de la Fuente
Fotos: Mostassa Estudi